Louwesweg 6, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Missie

Samen wonen, werken en leren in de buurtMissie

VoorUit werkt aan buurten waar iedereen zich thuis voelt en kan ontwikkelen, door de energie van jongeren te verbinden aan maatschappelijke thema’s die lokaal spelen.

Visie
Onze visie laat zich kenmerken door de volgende uitgangspunten:

Wonen en werken in de buurt
Teams van studenten of starters wonen in de buurten waar VoorUit actief is. We delen dezelfde leefomgeving en zijn benaderbaar als medebewoner. Daardoor leren we de buurt van binnenuit kennen en komen bij mensen thuis. Op deze manier ontstaan er gelijkwaardige relaties en horen we wat er leeft en speelt in de buurt.

Samen met bewoners
We vertrekken vanuit de eigen kracht van de buurt en stimuleren bewoners zelf actief te worden. Vanuit gelijkwaardige relaties trekken we samen op als er ondersteuning nodig is. Door in gesprek te gaan onderzoeken we wat bewoners vinden en willen. Daar sluiten we de activiteiten op aan. We dagen onszelf en partners uit om bewoners mee te laten beslissen en ondervertegenwoordigde groepen een stem te geven.

Leren door te doen
De complexe vraagstukken waar we aan werken kennen geen eenvoudige oplossingen. Daarom zien we de buurt als een plek om te leren. Via maatschappelijke stages en Community Service Learning koppelen we de kracht van kennisinstellingen aan lokale uitdagingen. We delen onze inzichten en ervaringen met organisaties in het werkveld en met de buurt. Zo leren we van de praktijk en van elkaar.

Integraal en buurtgericht
Onze buurtgerichte aanpak ontstaat in nauwe samenwerking met bewoners, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Per buurt bekijken we op welk terrein we een verschil kunnen maken. Maatschappelijke uitdagingen zijn vaak met elkaar verbonden, daarom werken we met een brede blik aan verschillende thema’s. Vanuit een integrale visie kijken we wat bij ons past en versterken vervolgens wat in de buurt aanwezig is. Zo ontstaat een ambitieus plan op maat.

Wie mee wil doen, kan meedoen!
We streven naar een inclusieve samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen. Deze ambitie vertaalt zich naar wat we doen in de buurt en in onze eigen organisatie. We stimuleren talentontwikkeling en verlagen drempels die deelname aan de samenleving belemmeren. Bewoners met een laag inkomen verbinden we aan fondsen en voorzieningen. Daarnaast ondersteunen we bewoners die willen werken aan hun taal- en digitale vaardigheden.

Leefbare buurten
We werken aan groene, schone en veilige buurten waar het prettig wonen is. Waar bewoners elkaar durven aan te spreken en samen verantwoordelijkheid nemen voor de publieke ruimte. We zien het verduurzamen van buurten als een kans om het welzijn van bewoners te verhogen. Met partners in de Kennisalliantie Duurzaamheid werken we aan innovatieve oplossingen die de energietransitie ten goede laat komen aan kwetsbare buurten.

Door de energie van jongeren
Het enthousiasme en de energie van jonge mensen werkt aanstekelijk. We zijn zuinig en trots op onze talentvolle en ambitieuze vrijwilligers die studeren of net afgestudeerd zijn. Via trainingen en workshops stimuleren we hen om zich te blijven ontwikkelen. We geloven dat deelname aan VoorUit een ervaring voor het leven is die de blik op de maatschappij voorgoed verandert.