Pieter Calandlaan 3, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Onze missie

Samen wonen, werken en leren in de buurtMissie

VoorUit werkt aan buurten waar iedereen zich thuis voelt en kan ontwikkelen, door de energie van jongeren te verbinden aan maatschappelijke thema’s die lokaal spelen.

Visie
Onze visie laat zich kenmerken door de volgende uitgangspunten:

Wonen en werken in de buurt
Teams van studenten of starters wonen in de buurten waar VoorUit actief is. We delen dezelfde leefomgeving en zijn benaderbaar als medebewoner. Daardoor leren we de buurt van binnenuit kennen en komen bij mensen thuis. Op deze manier ontstaan er gelijkwaardige relaties en horen we wat er leeft en speelt in de buurt.

Samen met bewoners
We vertrekken vanuit de eigen kracht van de buurt en stimuleren bewoners zelf actief te worden. Vanuit gelijkwaardige relaties trekken we samen op als er ondersteuning nodig is. Door in gesprek te gaan onderzoeken we wat bewoners vinden en willen. Daar sluiten we de activiteiten op aan. We dagen onszelf en partners uit om bewoners mee te laten beslissen en ondervertegenwoordigde groepen een stem te geven.

Leren door te doen
De complexe vraagstukken waar we aan werken kennen geen eenvoudige oplossingen. Daarom zien we de buurt als een plek om te leren. Via maatschappelijke stages en Community Service Learning koppelen we de kracht van kennisinstellingen aan lokale uitdagingen. We delen onze inzichten en ervaringen met organisaties in het werkveld en met de buurt. Zo leren we van de praktijk en van elkaar.

Integraal en buurtgericht
Onze buurtgerichte aanpak ontstaat in nauwe samenwerking met bewoners, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Per buurt bekijken we op welk terrein we een verschil kunnen maken. Maatschappelijke uitdagingen zijn vaak met elkaar verbonden, daarom werken we met een brede blik aan verschillende thema’s. Vanuit een integrale visie kijken we wat bij ons past en versterken vervolgens wat in de buurt aanwezig is. Zo ontstaat een ambitieus plan op maat.

Wie mee wil doen, kan meedoen!
We streven naar een inclusieve samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen. Deze ambitie vertaalt zich naar wat we doen in de buurt en in onze eigen organisatie. We stimuleren talentontwikkeling en verlagen drempels die deelname aan de samenleving belemmeren. Bewoners met een laag inkomen verbinden we aan fondsen en voorzieningen. Daarnaast ondersteunen we bewoners die willen werken aan hun taal- en digitale vaardigheden.

Leefbare buurten
We werken aan groene, schone en veilige buurten waar het prettig wonen is. Waar bewoners elkaar durven aan te spreken en samen verantwoordelijkheid nemen voor de publieke ruimte. We zien het verduurzamen van buurten als een kans om het welzijn van bewoners te verhogen. Met partners in de Kennisalliantie Duurzaamheid werken we aan innovatieve oplossingen die de energietransitie ten goede laat komen aan kwetsbare buurten.

Door de energie van jongeren
Het enthousiasme en de energie van jonge mensen werkt aanstekelijk. We zijn zuinig en trots op onze talentvolle en ambitieuze vrijwilligers die studeren of net afgestudeerd zijn. Via trainingen en workshops stimuleren we hen om zich te blijven ontwikkelen. We geloven dat deelname aan VoorUit een ervaring voor het leven is die de blik op de maatschappij voorgoed verandert.


Werkwijze

Onze aanpak is een integrale samenwerking met bewoners, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties. We werken vanuit een buurtgericht plan aan de hand van onderstaande thema’s.

Ontmoeting
We zijn herkenbaar en aanspreekbaar in de buurt. Gesprekken met bewoners voeren we met een open houding. Een bakje koffie en een praatje, zonder directe agenda, maar wel met één heldere vraag: “hoe gaat het met je?”. Vanuit de vertrouwelijke relaties die ontstaan, slaan we de brug tussen bewoners en organisaties in de buurt. We signaleren wat er speelt en verwijzen door naar professionals wanneer nodig. We geloven dat wederzijds begrip ontstaat wanneer mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten. Daarom stimuleren we uitwisseling om bestaande verschillen te overbruggen.

Eigenaarschap
We zijn overtuigd van de eigen kracht van de buurt. Daarom stimuleren we bewoners in het ontplooien van eigen initiatieven in buurtkamers en buurthuizen. We dagen onszelf en partners uit om bewoners mee te laten beslissen over hun leefomgeving en beschikbare budgetten. We geloven in zeggenschap als basis voor betrokkenheid en geven ondervertegenwoordigde groepen een stem in bewonerscommissies en overlegorganen. Zo werken we aan inclusieve buurten, waarin bewoners die mee willen doen ook echt mee kunnen doen.

Talentontwikkeling
We zetten ons in voor een maatschappij die gelijke kansen biedt. In samenwerking met scholen in de buurt willen we onderwijsachterstanden vroegtijdig signaleren en verkleinen. We bieden ondersteuning bij huiswerk en een rustige werkplek voor wie dat thuis niet heeft. We stimuleren talentontwikkeling en deelname aan kunst en cultuur.

Taal en Digitaal
Een beperkte taal- of digivaardigheid maakt het lastig om mee te doen in de samenleving. Daarom bieden we laagdrempelige conversatielessen en digitale inloopuren die vertrekken vanuit de vraag van bewoners. We oefenen met het praktisch gebruik van taal en leren omgaan met een smartphone, pc en internet. Op deze manier werken we aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Eenzaamheid
We zijn er voor mensen die minder contact met anderen hebben dan gewenst. In maatjesprojecten trekken we er wekelijks samen op uit. Daarnaast organiseren we activiteiten die het sociaal kapitaal van bewoners vergroten. In de Kennisalliantie Eenzaamheid leren we door onze ervaringen en dilemma’s te delen met andere organisaties. Daardoor dragen we bij aan het bespreekbaar maken en verminderen van eenzaamheid.

Armoede
Een op de dertien Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Vaak is armoede onbespreekbaar en daardoor onzichtbaar. VoorUit wil een einde maken aan deze stille ramp. Om te voorkomen dat armoede leidt tot sociale uitsluiting verbinden we bewoners met een laag inkomen aan fondsen en voorzieningen. Daarnaast organiseren we uitstapjes en activiteiten voor gezinnen met een kleine beurs. We werken nauw samen met buurtteams en welzijnsorganisaties om op positieve wijze ondersteuning te bieden.

Gezond
Overgewicht heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. We willen kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving, daarom staan we voor gezond eten en drinken tijdens onze activiteiten. Tijdens kookactiviteiten geven we aandacht aan gezonde en verantwoorde voeding. Sport en beweging bevorderen zowel fysiek als mentaal welzijn. Daarom organiseren we wandelgroepen en workouts in de buurt voor jongeren, volwassenen en senioren. Samen met sportclubs vinden we mogelijkheden om ieder die dat wil te laten sporten.

Leefbaar
Een groene, schone en veilige omgeving is van groot belang voor het welzijn van bewoners. We stimuleren het gebruik van moestuinen en sporen bewoners aan om verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschappelijke ruimtes. We organiseren gezamenlijke schoonmaakacties om zwerfafval op te ruimen. We werken aan buurten waar mensen elkaar durven aan te spreken omdat er vertrouwen is in elkaar en in instituties zoals de politie en overheid. We geven informatie over babbeltrucs, starten buurtapps op en maken bewoners alert op inbraakpreventie tijdens de donkere dagen. Daarnaast gaan we in gesprek om de meldingsbereidheid onder bewoners te vergroten. Zo zorgen we er samen voor dat het veilig is en bovenal dat men zich veilig voelt.