Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Werkwijze

Thematisch samenwerken in de buurt


Werkwijze

Wij werken veel samen met bewoners, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties. We werken vanuit een buurtgericht plan aan de hand van onderstaande thema’s.

Ontmoeting
We zijn herkenbaar en aanspreekbaar in de buurt. Gesprekken met bewoners voeren we met een open houding. Een bakje koffie en een praatje, zonder directe agenda, maar wel met één heldere vraag: “hoe gaat het met je?”. Vanuit de vertrouwelijke relaties die ontstaan, slaan we de brug tussen bewoners en organisaties in de buurt. We signaleren wat er speelt en verwijzen door naar professionals wanneer nodig. We geloven dat wederzijds begrip ontstaat wanneer mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten. Daarom stimuleren we uitwisseling om bestaande verschillen te overbruggen.

Eigenaarschap
We zijn overtuigd van de eigen kracht van de buurt. Daarom stimuleren we bewoners in het ontplooien van eigen initiatieven in buurtkamers en buurthuizen. We dagen onszelf en partners uit om bewoners mee te laten beslissen over hun leefomgeving en beschikbare budgetten. We geloven in zeggenschap als basis voor betrokkenheid en geven ondervertegenwoordigde groepen een stem in bewonerscommissies en overlegorganen. Zo werken we aan inclusieve buurten, waarin bewoners die mee willen doen ook echt mee kunnen doen.

Talentontwikkeling
In samenwerking met scholen in de buurt willen we onderwijsachterstanden vroegtijdig signaleren en verkleinen. We bieden ondersteuning bij huiswerk en een rustige werkplek voor wie dat thuis niet heeft. In verschillende buurten bieden we activiteiten aan waarbij kinderen hun creativiteit ontwikkelen, leren koken en leren fietsen. Daar waar we talenten en interesse zien in kinderen zoeken we samen naar plaatsen en financiën om het talent te verdiepen. We doen dit met jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds bijvoorbeeld. We organiseren een kookwedstrijd ‘Masterchef Junior’ waarmee we verschillende buurten verbinden.

Taal en Digitaal
Een beperkte taal- of digivaardigheid maakt het lastig om mee te doen in de samenleving. Daarom bieden we laagdrempelige conversatielessen en digitale inloopuren die vertrekken vanuit de vraag van bewoners. We oefenen met het praktisch gebruik van taal en leren omgaan met een smartphone, pc en internet. Op deze manier werken we aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Eenzaamheid
We zijn er voor mensen die minder contact met anderen hebben dan gewenst. In maatjesprojecten trekken we er wekelijks samen op uit. Daarnaast organiseren we activiteiten die het sociaal kapitaal van bewoners vergroten. In de Kennisalliantie Eenzaamheid (een samenwerking tussen de VU, de HVA, VoorUit en andere maatschappelijke organisaties) leren we door onze ervaringen en dilemma’s te delen met andere organisaties. Daardoor dragen we bij aan het bespreekbaar maken en verminderen van eenzaamheid. Via het samenwerkingscollectief Wildeman Gezond in de Wildemanbuurt is er veel aandacht voor mentale gezondheid.

Armoede
Een op de dertien Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Vaak is armoede onbespreekbaar en daardoor onzichtbaar. Om te voorkomen dat armoede leidt tot sociale uitsluiting zijn alle activiteiten gratis en verbinden we bewoners met een laag inkomen aan fondsen en voorzieningen. Daarnaast organiseren we uitstapjes en activiteiten voor huishoudens met een kleine beurs. We werken nauw samen met buurtteams en welzijnsorganisaties om op positieve wijze ondersteuning te bieden.

Gezond
Overgewicht heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. We willen kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving, daarom staan we voor gezond eten en drinken tijdens onze activiteiten. Tijdens kookactiviteiten geven we aandacht aan gezonde en verantwoorde voeding. Sport en beweging bevorderen zowel fysiek als mentaal welzijn. Daarom organiseren we wandelgroepen en workouts in de buurt voor jongeren, volwassenen en senioren. Samen met sportclubs vinden we mogelijkheden om bewoners te laten sporten.

Leefbaar
Een groene, schone en veilige omgeving is van groot belang voor het welzijn van bewoners. We sporen bewoners aan om verantwoordelijkheid te nemen voor gemeenschappelijke ruimtes. We organiseren gezamenlijke schoonmaakacties om zwerfafval op te ruimen. We werken aan buurten waar mensen elkaar durven aan te spreken omdat er vertrouwen is in elkaar. Met partners in de Kennisalliantie Duurzaamheid werken we aan innovatieve oplossingen die de energietransitie ten goede laat komen aan kwetsbare buurten. We geven informatie over babbeltrucs, starten buurtapps op en maken bewoners alert op inbraakpreventie tijdens de donkere dagen. Daarnaast gaan we in gesprek om de meldingsbereidheid onder bewoners te vergroten. Zo zorgen we er samen voor dat het veilig is en bovenal dat men zich veilig voelt.